Waaruit bestaat een bedrijfseconomische analyse?


Een bedrijfseconomische analyse van Pott Expertise kan zich in veel vormen en gedaanten voordoen. Hieronder enige uitleg daarover.

Pott Expertise wil opdrachtgevers op een laagdrempelige wijze ten dienste staan. Daarom biedt zij onder andere de mogelijkheid van een quick-scan, waarbij de inhoud van de beschikbare financiële stukken overzichtelijk op een rij wordt gezet en daaruit de eerste conclusies en vragen worden gedestilleerd die voor de schade wegens verlies van arbeidsvermogen van belang zijn. Tevens zal dan een duidelijk en onderbouwd advies worden verstrekt met betrekking tot de aanvullend op te vragen stukken en andere gegevens.

Een volledige bedrijfseconomische analyse kan min of meer als het tegenovergestelde van een quick-scan worden beschouwd. Bij een dergelijke analyse zullen immers alle relevante dossierstukken uitgebreid worden bestudeerd om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de rol van de ondernemer. Die rol bestaat veelal immers uit qua aard, omvang en waarde zeer verschillende taken op uitvoerend, commercieel en leidinggevend vlak.

De analyse van de taken en functie van een ondernemer dient gepaard te gaan met een financiële analyse. Daarbij worden alle jaarrekeningen van vóór en na het ongeval geanalyseerd, uiteraard in samenhang met de benodigde informatie over de taken, de functie, de urenbesteding en de uitval van de ondernemer. Ook de fiscale aangiftes en aanslagen zullen bij dit deel van het onderzoek worden betrokken evenals, indien nodig, grootboekmutaties, verzamelloonstaten, et cetera.

Naast een analyse van de rol van de ondernemer en een analyse van de financiële en fiscale stukken, bevat een bedrijfseconomische analyse tevens een onderzoek naar de relevante ontwikkelingen in de branche waarin de onderneming actief is. Behalve door de gevolgen van het ongeval, kunnen veranderingen in de omzet en kosten van een onderneming immers ook door andere factoren worden veroorzaakt. Informatie over relevante trends in een bepaalde branche of sector, alsmede statistische informatie en informatie over de arbeidsproductiviteit in de branche, zijn hierbij onontbeerlijk.

Op grond van het onderzoek op de bovenstaande punten, zal op een logische en beargumenteerde wijze een hypothese worden gevormd met betrekking tot de resultaten en inkomens in de situatie zonder ongeval. Daarbij worden vanzelfsprekend ook alle fiscale en consumptieve aftrekposten en bijtellingen betrokken.

Minstens zo belangrijk als de hypothese met betrekking tot de situatie zonder ongeval, is de beoordeling van de situatie met ongeval. In een bedrijfseconomische analyse van Pott Expertise zal in de situatie met ongeval dan ook altijd nadrukkelijk rekening worden gehouden met wat wel toerekenbaar is en wat eventueel niet toerekenbaar is. Zeker in het geval dat sprake is van gedeeltelijke dan wel niet-toerekenbare arbeidsongeschiktheid, zullen op basis van de beschikbare informatie op medisch en arbeidsdeskundig vlak immers ook diverse medisch- en juridisch-causale afwegingen moeten worden gemaakt. Alleen de visie van het slachtoffer zelf is op dit vlak immers niet voldoende.

Het unieke aan Pott Expertise is dat zij de bovenstaande kennis, vaardigheden en ervaring op bedrijfseconomisch en financieel vlak combineert met een grote dosis aan kennis en ervaring op het gebied van de personenschaderegeling. Juist daardoor heeft zij voor haar opdrachtgevers dan ook vaak een daadwerkelijke toegevoegde waarde en creëert zij op een onderbouwde en beargumenteerde wijze het benodigde inzicht in zaken die al dan niet al langere tijd in een impasse verkeerden.

Van een bedrijfseconomische analyses door Pott Expertise zal altijd een duidelijke, leesbare en goed onderbouwde rapportage worden opgesteld.