Advisering


Als gevolg van de grote mate van specialisatie, bestaat een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van Pott Expertise uit de advisering van haar opdrachtgevers in zowel minnelijke als gerechtelijke trajecten.

De advisering door Pott Expertise kan vele gedaanten aannemen. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan interne adviezen, maar ook aan het opstellen van rapportages die aan de wederpartij worden overgelegd dan wel als productie in een procedure worden ingebracht.

Pott Expertise richt zich in haar advisering vooral op het verlies van arbeidsvermogen van de betrokken ondernemer. Juist door de unieke combinatie van bedrijfseconomische en financiële kennis enerzijds en een brede ervaring als schaderegelaar anderzijds, heeft deze advisering door Pott Expertise veelal een werkelijke toegevoegde waarde. Waar andere analisten en rekenaars nog wel eens te weinig of geen aandacht schenken aan bijvoorbeeld de vraag in hoeverre de gestelde arbeidsongeschiktheid wel toerekenbaar is aan het schadeveroorzakende evenement, zal dat in de advisering door Pott Expertise niet het geval zijn. Behalve alle relevante financiële en bedrijfseconomische aspecten van een zaak, krijgen bij Pott Expertise namelijk ook de medisch- en juridisch-causale aspecten de aandacht die zij nodig hebben.

Pott Expertise adviseert zowel rechtstreeks aan dossierbehandelaars van verzekeraars als aan hun schaderegelaars en advocaten. De praktijk leert bovendien dat over de aard en omvang van de opdracht veelal de nodige afstemming plaatsvindt. Hetzelfde geldt voor de vorm waarin wordt gerapporteerd.