Ambitie en werkwijze


De belangrijkste ambitie van Pott Expertise is om op een laagdrempelige wijze werkzaamheden te verrichten die niet alleen worden gekenmerkt door een hoogwaardige kwaliteit, maar die tevens een duidelijke toegevoegde waarde hebben voor haar opdrachtgevers. Juist om die hoogwaardige kwaliteit en die toegevoegde waarde te realiseren, wenst Pott Expertise haar specifieke en gespecialiseerde kennis, vaardigheden en ervaring dan ook uitsluitend aan te wenden op die gebieden binnen de personenschade waarop zij het beste tot uiting komen.

In de werkwijze van Pott Expertise, dat op verzoek van aangesproken partijen dan wel op gezamenlijk verzoek van beide partijen werkzaam is, staat de wens van de opdrachtgever centraal. Daarmee wordt niet bedoeld dat de opdrachtgever naar de mond wordt gepraat of geschreven, maar wel dat de opdrachtgever bepaalt op welk vlak en in welke vorm Pott Expertise haar ten dienste staat. Uiteraard bestaat daarbij de mogelijkheid om met elkaar te overleggen over de vraag wat in een bepaalde zaak nodig is en waar behoefte aan bestaat.

In principe worden opdrachten door Pott Expertise op volgorde van binnenkomst uitgevoerd. Indien een bepaalde zaak daarom vraagt, kunnen echter uitzonderingen worden gemaakt. Bijvoorbeeld als sprake is van een gerechtelijke procedure en er derhalve ‘harde deadlines’ zijn waarbinnen aktes moeten worden genomen of zittingen moeten worden voorbereid. Maar ook zaken die niet in een gerechtelijke procedure zijn betrokken, kunnen uiteraard om voorrang vragen.

De wijze van rapporteren en adviseren kan variëren en is vooral afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. Daarbij is het bijvoorbeeld van belang of men een zogenaamde quick-scan wenst dan wel een volledige bedrijfseconomische analyse of een actuariële schadeberekening tot twee cijfers achter de komma.